Pod názvom NIVEN, s. r. o.

sa prezentuje mladá spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá vznikla začiatkom roka 2008.

Hlavnou oblasťou jej pôsobenia je účtovníctvo, poskytovanie daňového a právneho poradenstva a reklamná a propagačná činnosť.

Účtovníctvo

Čo u nás znamená starostlivosť o účtovníctvo:
„Založíme“ Vašu spoločnosť v príslušnom softwaeri a zaúčtujeme Váš majetok, záväzky, vopred vzniknuté pohľadávky, zriaďovacie náklady vrámci dlhodobého nehmotného majetku a stavy aktív a pasív, ak už spoločnosť existovala a viedla účtovníctvo aj pred príchodom k našej spoločnosti.

Budeme Vám viesť finančné účtovníctvo a účtovať FO a FD, PPD, VPD, ID. Vyhotovíme Vám inventúru – 4x ročne pokladničnú, 1x ročne ostatné. Budeme viesť Vašu mzdovú agendu – od výpočtu miezd a odvodov, až po výpočet daní a daňových bonusov.

Zaúčtujeme Vám odpisy, bankové výpisy (v prípade potreby aj VE-POS terminál), úvery (krátkodobé aj dlhodobé), nákup, spotrebu materiálu a zásob (metódou A alebo B – podľa existencie, resp. neexistencie povinnosti auditu a nárokov klienta), tržby, výnosy z predaja majetku alebo mimoriadnych výnosov, náklady z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti a časového rozlíšenia.

Vyhotovíme Vám finančný plán (určíme platobnú schopnosť a potrebu peňazí), účtovnú závierku na konci obdobia (niekedy v priebehu roka), výkaz ziskov a strát, súvahu, cash flow. A napokon vám nakúpený a obstaraný majetok zaradíme.

NIVEN | © Design by HELSIS | Powerd by SycoN